User Tools

Site Tools


cc-string

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cc-string [2013/09/16 18:14]
sprt created
cc-string [2016/07/10 07:34]
Line 1: Line 1:
-====== String ====== 
-V doslovném překladu //​řetězec//,​ je nejpoužívanější typ v Computer Craftu. Znamená řetězec písmen, se kterými systém neumí //​počítat//​.\\ 
-String je charakteristický tím že se píše do //​úvozovek//​.\\ 
  
cc-string.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)