User Tools

Site Tools


ic1710

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic1710 [2014/12/27 23:52]
smudlik
ic1710 [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ===== IC2 a GT ===== ===== IC2 a GT =====
 ---- ----
-Mody Industrial Craft 2 a jeho addon GregTech po spolu známe již nějaký ten pátek. Avšak v poslední verzích se hodně mění a to včetně jejich spolupráce. Tato část wiki se bude zaobírat oběma mody jejich kombinací a vzájemným propojováním,​ jež můžete také nalézt na našich serverech.+Mody Industrial Craft 2 a jeho addon GregTech po spolu známe již nějaký ten pátek. Avšak v poslední verzích se hodně mění a to včetně jejich spolupráce. Tato část wiki se bude zaobírat oběma modyjejich kombinací a vzájemným propojováním,​ jež můžete také nalézt na našich serverech.
  
 === Začátek === === Začátek ===
ic1710.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)