User Tools

Site Tools


ic_ec-meter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_ec-meter [2016/07/10 07:35]
ic_ec-meter [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== EC-Meter (EU-Reader) ======
 +{{ ic_eur_00.png|EU-Reader}}
 +Tento nástzroj slouží k měření množství [[ic_energie|energie]],​ která prochází [[ic_kabely|kabely]],​ [[industrial_craft_2:#​stroje|stroji]],​ nebo [[industrial_craft_2:#​energie|zásobníky energie]] (i transformátory) za tick. EU-Reader tedy neměří [[ic_energie:#​eu/​p|EU/​p]],​ ale [[ic_energie:#​eu/​t|EU/​t]].
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +==== Výroba ====
 +----
 +{{ic_eur_01.png|Výroba EU-Readeru}}
 +==== Použití ====
 +----
 +EU-Reader může být použit na jakýkoli blok pracující s energií. Měření začne v okamžiku, kdy s EU-Readerem v ruce klikneme //pravým// tlačítkem myši na požadovaný blok. O začátku měření nás informuje zpráva v chatu:\\
 +{{ic_eur_02.png|Start měření}}\\
 +Od této chvíle se měří. EU-Reader totiž průměruje procházející energii do té doby, než znovu klikneme na ten samý blok. Pak dostaneme výpis o //​průměrné//​ hodnotě procházející energie za tick (EU/t). Ve výpisu si můžeme přečíst tři hlavní hodnoty a sice //IN//, tj. kolik EU/t vstupuje do bloku. //OUT//, kolik EU/t opouští blok a //GAIN//, kolik EU/t v bloku zůstává.\\
 +Můžeme měřit v podstatě na čtyřech hlavních skupinách bloků:
 +=== Zdroje ===
 +Pokud měříme na zdroji energie, dostaneme takovýto výpis:\\
 +{{ic_eur_06.png|Měření na zdroji}}\\
 +Vidíme, že blok opouští 1EU/t (GAIN) a celkový výstup je také 1EU/t.
 +=== Zásobníky ===
 +Měření na zásobnících vypíše přibližně toto:\\
 +{{ic_eur_03.png|Měření na zásobníku}}\\
 +Toto je měření na [[ic_mfsu|MFSU]] zapojeného na solární housenku (viz [[ic_solar_panel|Solar Panel]]), který dál posílá energii do dalšího MFSU. Jak je vidět, do bloku vstupuje 118EU/t a odchází 512EU/t. Rozdíl těchto hodnot je GAIN -394EU/t. To znamená, že toto MFSU každý tick ztratí 394EU ze svých vlastních zásob.
 +=== Spotřebiče ===
 +Měření na spotřebiči energie vypadá takto:\\
 +{{ic_eur_05.png|Měření na spotřebiči}}\\
 +Toto je měření na MFSU zapojeného na Solární housenku, který dál neposílá energii a tím se stává spotřebičem. V tu chvíli je GAIN kladný, což znamená, že spotřebič pohlcuje energii (neříká, co s ní dělá, jen že ji pohlcuje).
 +=== Kabely a transformátory ===
 +Měření na kabelu může vypadat takto:\\
 +{{ic_eur_04.png|Měření na kabelu}}\\
 +Pokud zapojíme 9 MFSU na jeden kabel, dostaneme přesně takovýto výpis (pokud na druhém konci kabelu je něco, co dokáže tolik EU/t zachytit). Krom toho, že GAIN je 0, což je typické pro kabely a transformátory,​ je zde vidět co EU-Reader //​doopravdy//​ měří.\\ ​
 +EU-Reader vám neřekne nic o tom kolik, nebo jak velké balíčky energie kabelem procházejí. Pouze vám řekne kolik energie //​celkově//​ prochází kabelem. To jak velké je EU/p musíte zjistit u zdroje.
  
 +Dalším problémem při měření může být //​průměrování//​ měřené hodnoty. Pokud měříme kontinuálně,​ dostaneme měření průměrem ze 4 ticků. To může někdy vyvolat zmatek. Například máme [[ic_mv_transformer|MV Transformátor]],​ který napájíme 128EU/t a transformujeme nahoru na 512EU/p. V takovém případě nás měření na výstupním kabelu překvapí, neboť místo očekávaných 512EU/t dostaneme pouze 128EU/t. To způsobuje právě ono průměrování. Trvá přesně 4 ticky, než transformátor nastřádá 512EU k vyslání jednoho balíčku. To znamená, že 3 ticky transformátor neopouští žádné EU a čtvrtý tick odejde 512EU/t. EU-Reader průměruje minimálně 4 ticky, což znamená, že oněch 512EU ve čtvrtém ticku //jakoby// rozdělí na 4x128EU/t. A to je ona hodnota, kterou dostaneme.
ic_ec-meter.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)