User Tools

Site Tools


industrial_fertilizer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
industrial_fertilizer [2013/07/15 19:24]
kealing [Industrial Fertilizer]
industrial_fertilizer [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 ===== Industrial Fertilizer ===== ===== Industrial Fertilizer =====
 {{ :​wiki:​Industrial Fertilizer.png??​200x200|}} {{ :​wiki:​Industrial Fertilizer.png??​200x200|}}
-Industrial Fertilizer je hnojivo z MineFactory reaload. Hnojivo ​složí pouze pro [[(Fertilizer)|Fertilizer]]. Toto hnojivo se dá vytvořit dvěma způsoby. Buď vycraftit(více níže) nebo vytvořit z [[Sewage|Sewage]] za pomocí [[Composter|Composter]].+Industrial Fertilizer je hnojivo z MineFactory reaload. Hnojivo ​slouží pouze pro [[(Fertilizer)|Fertilizer]]. Toto hnojivo se dá vytvořit dvěma způsoby. Buď vycraftit(více níže) nebo vytvořit z [[Sewage|Sewage]] za pomocí [[Composter|Composter]].
 \\ \\
 \\ \\
industrial_fertilizer.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)