User Tools

Site Tools


me_chest

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
me_chest [2013/07/16 20:14]
pe89dro
me_chest [2016/07/10 07:35] (current)
Line 24: Line 24:
 ===== Nastavenie ===== ===== Nastavenie =====
  
-Keďže takmer každý stroj obsahuje podobné nastavenie, som sa rozhodol to dať do iného \ \ článku, kde to budete mať lepšie popísane. Stránku nájdete [[ME Nastavenie strojov|tu]]. ​\ \ +Keďže takmer každý stroj obsahuje podobné nastavenie, som sa rozhodol to dať do iného \\ článku, kde to budete mať lepšie popísane. Stránku nájdete [[ME Nastavenie strojov|tu]].
me_chest.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)