User Tools

Site Tools


me_matter_cannon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
me_matter_cannon [2013/07/25 07:44]
pe89dro
me_matter_cannon [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Matter Cannon ====== ====== Matter Cannon ======
  
-Je to strelná zbraň, ktorá nielen zabíja mobov, ale aj ničí okolie (preto je aj zakázaná na [[http://​www.b-paradise.eu|B-Paradise.eu]]. Ako strelivo sa používajú nuggets alebo [[ME Matter Ball|Matter Ball]]. Ak chcete dostať do Matter Cannon "​náboje",​ tak ich vložíme pomocou [[ME Chest|ME Chest]], ME siete alebo nastavením v [[ME Partition Editor|ME Partition Editor]] a potom vložením Matter Cannonu do [[ME IO Port |ME IO Port ]], sa presunú nastavené "​náboje"​. Na to aby dokázala strieľať, potrebuje energiu.+Je to strelná zbraň, ktorá nielen zabíja mobov, ale aj ničí okolie (preto je aj zakázaná na [[http://​www.b-paradise.eu|B-Paradise.eu]]). Ako strelivo sa používajú nuggets alebo [[ME Matter Ball|Matter Ball]]. Ak chcete dostať do Matter Cannon "​náboje",​ tak ich vložíme pomocou [[ME Chest|ME Chest]], ME siete alebo nastavením v [[ME Partition Editor|ME Partition Editor]] a potom vložením Matter Cannonu do [[ME IO Port |ME IO Port ]], sa presunú nastavené "​náboje"​. Na to aby dokázala strieľať, potrebuje energiu.
  
 ===== Crafting ===== ===== Crafting =====
me_matter_cannon.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)