User Tools

Site Tools


me_nastavenie_strojov

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
me_nastavenie_strojov [2013/07/26 14:04]
pe89dro
me_nastavenie_strojov [2016/07/10 07:34] (current)
Line 3: Line 3:
 Keďže skoro všetky stroje majú totožné nastavenia, som sa preto rozhodol ich zhrnúť do jedného článku. ​ Keďže skoro všetky stroje majú totožné nastavenia, som sa preto rozhodol ich zhrnúť do jedného článku. ​
  
-{{:113.png? |}} - tu si vyberte, podľa čoho sa má zoradiť: ID položky, podľa abecedy, podľa kusov v ME sieti, podľa priority \\+{{:113.png? |}} - tu si vyberte, podľa čoho sa má zoradiť: ID položky, podľa abecedy, podľa kusov v ME sieti, podľa priority \\ \\ 
  
 {{:112.png? |}} - týmto sa nastavuje zoradenie položiek od hora nadol alebo naopak \\ {{:112.png? |}} - týmto sa nastavuje zoradenie položiek od hora nadol alebo naopak \\
me_nastavenie_strojov.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)