User Tools

Site Tools


me_storage_cell_housing

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

me_storage_cell_housing [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Storage Cell Housing ======
  
 +Tento item nemá craftiaci recept. Dá sa len získať z ME XYk Storage a to stlačením shiftu a kliknutím pravým na myši. To sa rozdelí na dve časti, jednou z nich je Storage Cell Houssing, ktorý môžme použiť na vylepšenie pamäti.
me_storage_cell_housing.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)