User Tools

Site Tools


me_wireless_access_terminal

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
me_wireless_access_terminal [2013/07/17 08:20]
pe89dro
me_wireless_access_terminal [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== ME Wireless Access Terminal ====== ====== ME Wireless Access Terminal ======
  
 +Slúži na prístup do bezdrôtovej sieti pomocou [[ME Wireless Access Point|ME Wireless Access Point]]. Ak chceme ho používať,​ musíme ho prepojiť v ME sieti pomocou [[ME Controller|ME Controller]],​ do ktorého to vložíme aby sa spárovali. Môžeme ho používať len v 1 ME sieti.
 +Aby fungoval potrebujete energiu.
 +
 +===== Crafting =====
 +¸
 +{{mewirelessaccess.png|Craftenie ME Wireless Access Terminal}}
 +
 +  * [[ME Wireless Receiver|Wireless Receiver]]
 +  * [[ME Access Terminal|ME Access Terminal]]
 +  * [[me Energy Cell|Energy Cell]]
me_wireless_access_terminal.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)